Зала 14 - Насекоми

Еленов рогач (Lucanus cervus)

Еленовият рогач е един от най- известните видове насекоми и е установен в много на брой находища, сравнително равномерно разпределени из цялата страна. Обитава най-често покрайнините (екотоните) на просветлени широколистни и смесени гори. Възрастните най-често се наблюдават през ранното лято. Те са активни привечер и в ранните часове на нощта като летят и се привличат от източници на светлина. Мъжките индивиди водят борби за надмощие при намиране на женска. Защитен вид.

Голяма водоплавка (Lethocerus patruelis)

За първи път намирането на голяма водоплавка от територията на България е съобщено от неизвестен гражданин в Бургас, както пише академик Иван Буреш през 1940 в своята обобщаваща публикация за вида. В нея той анализира всички известни до този момент находки в Европа: от Адриатическото и Егейското крайбрежие на Балканския полуостров до единични съобщения от Унгарската пуста. В България голямата водоплавка се среща в най-южните части на страната. Тялото на възрастното насекомо достига до 8 сантиметра дължина и е най-голямото водно насекомо в българската фауна. Голямата водоплавка е зловещ хищник през всички стадии на своето развитие. Често напада и се справя с жертви значително по-големи от нея. Убождането от хобота ? е сред най-болезнените ухапвания на насекоми. От друга страна, тя е грижовен родител. Голямата водоплавка снася по стъблата на водни растения своите красиво оцветени яйца. Женската ги пази зорко до тяхното излюпване. Трудно ще я забележите във водоемите, защото много добре се прикрива сред водната растителност. Може да я видите най-често през есента при нейните миграции, привлечена от светлина и попаднала на неподходящо място извън водата. Водени от завета на своя учител академик Иван Буреш, българските ентомолози от Националния природонаучен музей при БАН продължават изследването на това уникално насекомо.

Cordulegaster bidentata

Това е латинското наименование на най-едрото наше водно конче. Както възрастното насекомо, така и ларвата му са хищници. Възрастното насекомо е изкусен летец и улавя във въздуха жертвите си - дребни летящи насекоми. Ларвата живее във водата на реки и потоци и се храни с дребни водни безгръбначни. Когато порасте тя използва за храна и някои гръбначни животни - дребни рибки и попови лъжички.

Vespa mandarina

Това е латинското наименование на най-големият стършел на земята, в сравнение с него нашите стършели, както сами можете да се уверите, са като джуджета. Среща се в горите на Азия от Индия до Япония. Това е едно от най-опасните горски животни, само в Япония от неговото ужилване загиват годишно около 60—70 човека!

Дунавски щипок - Sabanejewia bulgarica

Тази сладководна риба обитава ниското течение на р. Дунав на дълбочина 9-15м. Размножава се през пролетта, като мигрира към устията на притоците. Достига размери от 10см.

Алпийска розалия (Rosalia alpina)

Среща се от 0 до 1700 м надморска височина, в широколистни гори. Възрастното лети през юли и август. Активно е през деня като през слънчевите часове на деня може се наблюдава върху кората на живи или прясно отсечени дървета. Негативно влияние върху популациите на вида оказва изсичането на по-стари и отмиращи дървета в широколистни гори. Алпийската розалия е представена в логото на Нaционалния природонаучен музей. Защитен вид.

Отбор "Джобен Музей" - Първа английска езикова гимназия, София